برای ثبت ملک جدید، ابتدا نوع معامله و ملک رو مشخص کنید.

نوع معامله و نوع ملک